Vilkår og betingelser | Law Tests

Vilkår for bruk av nettstedet

Innledning

Disse bruksvilkårene forklarer hvordan du kan bruke dette nettstedet (heretter kalt 'Nettstedet'). Referanser i disse vilkårene til Nettstedet inkluderer følgende nettsteder:

https://www.lawtests.com og alle tilknyttede nettsider.

Du bør lese disse vilkårene og betingelsene nøye før du bruker Nettstedet. Ved å få tilgang til eller bruke dette Nettstedet, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene og betingelsene og eventuelle dokumenter som refereres til i dem. Hvis du ikke er enig i eller godtar noen av disse vilkårene og betingelsene, bør du umiddelbart slutte å bruke Nettstedet. Hvis du har noen spørsmål om Nettstedet, kan du kontakte oss på: http://www.lawtests.com/contact/.

Definisjoner og fortolkning

Evnetest

Betyr enhver numerisk resonnering, verbal resonnering, diagrammatisk resonnering, situasjonsbedømmelse eller annen evnetest eller produkt som er tilgjengelig på Nettstedet fra tid til annen;

Innhold

Betyr all tekst, bilder, video, lyd eller annet multimedieinnhold, programvare eller annen informasjon eller materiale som er sendt inn til, eksisterer på eller er tilgjengelig fra Nettstedet;

Vi, Oss eller Vår

Betyr Law Tests Limited, et selskap registrert i England og Wales under selskapsregistreringsnummer 07878987 med registrert kontor i 1 Lindsey Street, London, EC1A 9HP;

Du eller Din:

Betyr personen som får tilgang til eller bruker Nettstedet, dets Innhold eller noen Evnetest; og

Virus:

Betyr uten begrensning, skadelig kode, trojanere, ormer og virus, lås, autorisasjonsnøkkel eller lignende enhet som hindrer eller kan hindre driften av Nettstedet.

Tolking:

Med mindre sammenhengen ellers krever, skal ord i entall inkludere flertall, og de i flertall skal inkludere entall; og

Enhver setning innledet med ordene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel, eller en lignende frase, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generellheten til de relaterte generelle ordene.

Begrensninger på bruk

Nettstedet er kun for personlig og ikke-kommersiell bruk. Som en betingelse for bruk av Nettstedet, samtykker du i følgende:

 • å ikke bruke Nettstedet til noe formål som er ulovlig i henhold til gjeldende lov, eller forbudt i henhold til disse vilkårene.
 • å ikke ærekrenke eller nedvurdere noen eller komme med kommentarer på en obskøn, nedsettende eller fornærmende måte eller på annen måte bruke Nettstedet eller dets

Innhold på en måte som bringer Oss eller noen tredjepart i vanry eller medfører at vi blir ansvarlige overfor noen tredjepart;

 • å ikke dekompilere, kopiere, modifisere, distribuere, overføre, lisensiere, sublicensiere, vise, revidere, utføre, overføre, selge eller på annen måte gjøre tilgjengelig for noen tredjepart eller på annen måte publisere, lenke til, opprette avledede verk fra eller utnytte Nettstedet eller dets Innhold på noen måte, unntatt som tillatt av Oss i henhold til disse vilkårene eller som uttrykkelig er tillatt i henhold til gjeldende lov;
 • å ikke bruke Nettstedet til å distribuere Virus;
 • å ikke representere eller antyde at Vi støtter noen annen virksomhet, produkt eller tjeneste med mindre Vi har avtalt å gjøre det skriftlig; og
 • at Du er alene ansvarlig for alle kostnader og utgifter som Du kan pådra deg i forbindelse med bruken av Nettstedet, og skal være alene ansvarlig for å holde passordet ditt og andre kontodetaljer konfidensielle.

Vi forbeholder oss retten til å hindre eller suspendere din tilgang til Nettstedet hvis du ikke overholder noen del av disse vilkårene eller gjeldende lov.

Eierskap, bruk og immaterielle rettigheter

Dette Nettstedet og alle immaterielle rettigheter knyttet til Nettstedet (inkludert, uten begrensning, alt Innhold) eies av Oss. Vi reserverer alle våre immaterielle rettigheter (som inkluderer, uten begrensning, alle opphavsrettigheter, varemerker, domenenavn, designrettigheter, database-rettigheter, patenter og alle andre immaterielle rettigheter av enhver art) enten de er registrert eller ikke registrert hvor som helst i verden.

Ingenting i disse vilkårene gir deg noen rettigheter til Nettstedet, bortsett fra det som er nødvendig for å gi deg tilgang til Nettstedet. Du samtykker i ikke å justere, forsøke å omgå eller slette noen immaterielle rettighetsmerknader som finnes på Nettstedet, og spesielt i eventuelle digitale rettigheter eller annen sikkerhetsteknologi som er innebygd eller inneholdt i Nettstedets Innhold.

Nøyaktighet av informasjon og tilgjengelighet av Nettstedet

Selv om vi gjør rimelige anstrengelser for å inkludere nøyaktig og oppdatert informasjon på Nettstedet, representerer, garanterer eller lover vi (enten uttrykkelig eller underforstått) at noe Innhold er eller forblir tilgjengelig, nøyaktig, fullstendig og oppdatert, fri for feil, feil eller utelatelser, eller egnet eller egnet for noe formål. Enhver tillit du måtte ha til informasjonen på dette Nettstedet er på egen risiko, og vi kan suspendere eller avslutte driften av Nettstedet når som helst etter eget skjønn. Ingenting i disse vilkårene skal påvirke noen obligatorisk lovpålagt krav eller dine lovpålagte rettigheter. Innhold på Nettstedet er kun ment for generell informasjon og for å informere deg om Oss og våre produkter og nyheter, funksjoner, tjenester og andre nettsteder som kan være av interesse. Det utgjør ikke teknisk, økonomisk eller juridisk rådgivning eller noen annen type rådgivning, og bør ikke brukes til noen formål.

Selv om vi gjør kommersielt rimelige anstrengelser for å sikre at Nettstedet er tilgjengelig, representerer, garanterer eller garanterer vi på noen måte Nettstedets kontinuerlige tilgjengelighet til enhver tid eller uavbrukt bruk av Nettstedet av Deg.

Hyperkoblinger og tredjeparts nettsteder

Nettstedet kan inneholde hyperkoblinger eller referanser til tredjeparts nettsteder andre enn Nettstedet. Slike hyperkoblinger eller referanser tilbys kun for din bekvemmelighet. Vi har ingen kontroll over tredjeparts nettsteder og påtar oss intet ansvar for innhold, materiale eller informasjon som finnes på dem. Visning av noen hyperkobling og referanse til et hvilket som helst tredjeparts nettsted utgjør ikke en godkjenning av slikt tredjeparts nettsted, produkter eller tjenester. Bruken av et tredjeparts nettsted kan være underlagt vilkårene og betingelsene til det tredjeparts nettstedet.

Garantier og ansvarsbegrensning

Du samtykker i at din bruk av Nettstedet skjer på 'som tilgjengelig' basis. Som nevnt ovenfor, med mindre annet uttrykkelig kreves i gjeldende lov, gir vi ingen representasjoner, garantier, vilkår eller andre betingelser (enten uttrykkelig eller underforstått) i forbindelse med leveringen av Nettstedet, inkludert, uten begrensning, fullstendighet, nøyaktighet og aktualitet eller noe Innhold på Nettstedet, eller som tilfredsstillende kvalitet eller egnet til et bestemt formål.

I den grad det er tillatt etter gjeldende lov, utelukker vi all ansvar (enten det skyldes kontrakt, erstatning, brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte) som vi ellers kan ha overfor deg som et resultat av feil eller unøyaktigheter i noe Innhold, utilgjengeligheten av Nettstedet av hvilken som helst grunn, og enhver representasjon eller uttalelse som er gitt på Nettstedet.

Vi vil ikke være ansvarlige for noe tap eller skade som vi forårsaker, som vi ikke rimelig kunne forutse da du begynte å bruke Nettstedet, for eksempel hvis du mister inntekt, lønn, fortjeneste eller omdømme som et resultat av din bruk av Nettstedet og/eller handlingene eller unnlatelsene til noen tredjepart, for eksempel andre brukere av Nettstedet, eller noen annen indirekte eller følgeskade du kan pådra deg i forbindelse med Nettstedet og dets Innhold.

Under ingen omstendigheter skal vårt samlede ansvar overfor deg for ethvert og alle krav som oppstår fra din bruk av Nettstedet (inkludert nedlasting eller bruk av noe Innhold) overstige beløpene du har betalt til oss i forbindelse med din bruk av Nettstedet eller dets Innhold.

Uavhengig av noen annen bestemmelse i disse vilkårene og betingelsene, utelukker vi ikke eller begrenser vårt ansvar for død eller personskade som følge av vår uaktsomhet, for svindel eller enhver bedragerisk fremstilling gjort av oss på Nettstedet eller for noen andre rettigheter som ikke kan utelukkes.

Generelt

Disse vilkårene er datert 10. september 2013. Ingen endringer i disse vilkårene er gyldige eller har noen virkning med mindre vi er enige om det skriftlig. Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene fra tid til annen. Våre nye vilkår vil bli vist på Nettstedet, og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, samtykker du i å være bundet av eventuelle endringer foretatt av oss. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å verifisere slike endringer.

Med mindre annet uttrykkelig er angitt i disse vilkårene, må alle meldinger fra deg til oss sendes per e-post til våre kontaktopplysninger i punkt 1.1, og alle meldinger fra oss til deg vil bli vist på vår nettside fra tid til annen.

Vi har intet ansvar overfor deg for brudd på disse vilkårene som skyldes hendelser eller omstendigheter utenfor vår kontroll, inkludert, uten begrensning, streiker, lockouts og andre arbeidskonflikter fra tredjeparter, borgerlig uro, opptøyer, invasjon, terroristangrep eller trussel om terroristangrep, krig (uansett om den er erklært eller ikke) eller trussel eller forberedelse til krig, brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, setningssenkning, epidemi eller annen naturkatastrofe, eller svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk.

Hvis en del av disse vilkårene er eller blir ugyldig (inkludert enhver bestemmelse der vi utelukker eller begrenser vårt ansvar overfor deg), vil gyldigheten av noen annen del av disse vilkårene ikke bli påvirket. Hvis vi velger å ikke håndheve noen rettighet vi har mot deg til enhver tid, betyr ikke dette at vi senere ikke kan bestemme oss for å utøve eller håndheve den rettigheten.

Bortsett fra våre tilknyttede selskaper, direktører, ansatte eller representanter, har ikke en person som ikke er part i denne avtalen noen rettigheter i henhold til den britiske kontraktsloven (rettigheter for tredjeparter) fra 1999 til å håndheve noen bestemmelse i denne avtalen.

Disse vilkårene inneholder hele forståelsen og avtalen mellom oss og deg med hensyn til din bruk av Nettstedet, og erstatter og erstatter enhver representasjon, uttalelse eller annen kommunikasjon (enten skriftlig eller på annen måte) som er gitt av deg eller oss og som ikke er inneholdt her. Med mindre det foreligger svindel eller bedragerisk fremstilling, har vi intet ansvar for at en slik representasjon er unøyaktig eller villedende.

Du kan ikke overføre, underlisensiere eller på annen måte overføre noen av dine rettigheter og forpliktelser i disse vilkårene til noen annen person.

Disse vilkårene og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med det eller dets emne, skal være underlagt og tolkes i samsvar med engelsk lov.

Våre e-handelsvilkår og betingelser

Les disse vilkårene nøye, og sørg for at du forstår dem før du søker om en konto eller et abonnement på noen av våre produkter. Vær oppmerksom på at ved å søke om en konto eller senere et abonnement, samtykker du i å være bundet av vilkårene.

Du bør skrive ut en kopi av vilkårene eller lagre dem på datamaskinen din for fremtidig referanse. Vi forbeholder oss retten til å endre vilkårene fra tid til annen. Våre nye vilkår vil bli vist på Nettstedet, og ved å fortsette å bruke og få tilgang til Nettstedet etter slike endringer, samtykker du i å være bundet av eventuelle endringer foretatt av oss. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å verifisere slike endringer.

Når du kjøper tjenester fra oss i henhold til disse vilkårene, har du visse lovfestede rettigheter, inkludert at tjenestene utføres med nødvendig ferdighet og omsorg. Ingenting i disse vilkårene påvirker dine lovfestede rettigheter. Mer informasjon om dine lovfestede rettigheter kan fås fra ditt lokale Citizens Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) eller Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Innledning

Disse e-handelsvilkårene forklarer hvordan du kan registrere deg for en konto og kjøpe et abonnement. Ved å kjøpe et abonnement vil vi gi deg tilgang til abonnementsområdet og det relevante produktet på Nettstedet. Før kontoen din aktiveres, blir du bedt om å godta disse vilkårene. Ved å aktivere kontoen din, samtykker du uforbeholdent i å være bundet av disse vilkårene. Hvis du har spørsmål om noen av våre vilkår, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktopplysningene som er oppgitt i punkt 2.2 nedenfor.

Våre vilkår er bare tilgjengelige på engelsk. Ingen andre språk gjelder for dem.

Definisjoner

I disse e-handelsvilkårene har følgende ord følgende betydninger:

Konto

Brukerkontoen som er tilgjengelig via påloggingsportalen for kontoen, som gir deg tilgang til gratis prøver og demonstrasjoner av produktet og til abonnementskjøpsportalen på Nettstedet;

Pålogging for konto

Betyr de personlige påloggingsdetaljene som kreves for å få tilgang til kontoen som beskrevet i punkt 6.1(a);

Tilleggsbetingelser

Har den betydningen som er angitt i punkt 6.2;

Bekreftelses-e-post

Har den betydningen som er angitt i punkt 6.1(B)(ii);

Kontrakt

Har den betydningen som er angitt i punkt 6.1(B)(ii);

Hendelse utenfor vår kontroll

Betyr enhver handling eller hendelse utenfor vår kontroll, inkludert, uten begrensning, streiker, lockouts eller annen arbeidskonflikt fra tredjeparter, borgerlig uro, opptøyer, invasjon, terroristangrep eller trussel om terroristangrep, krig (uansett om den er erklært eller ikke) eller trussel eller forberedelse til krig, brann, eksplosjon, storm, flom, jordskjelv, setningssenkning, epidemi eller annen naturkatastrofe, eller svikt i offentlige eller private telekommunikasjonsnettverk.

Abonnementsområde

Betyr det begrensede området på Nettstedet som er tilgjengelig via kontoen etter kjøp av et abonnement, der du kan få tilgang til produktet i abonnementsperioden;

Produkt

Betyr enten (i) Full pakke, (ii) Numerisk resonneringspakke, (iii) Verbal resonneringspakke, (iv) Diagrammatisk resonneringspakke, (v) Situasjonsbedømmelsespakke eller (vi) hvilken som helst annen tilgjengelig pakke som er beskrevet på Nettstedet fra tid til annen, inkludert eventuelle demonstrasjons- eller eksempeltester;

Tjenester

Betyr våre tjenester som tillater og letter din tilgang til abonnementsområdet og produktet;

Abonnement

Betyr våre tjenester som gir deg tilgang til produktet i abonnementsperioden via abonnementsområdet.

Abonnementsavgifter

Betyr våre avgifter for et abonnement på et produkt som indikert på Nettstedet og som kan endres når som helst før du mottar vår bekreftelses-e-post;

Abonnementsperiode

Betyr abonnementsperioden som begynner på datoen du mottar vår bekreftelses-e-post og automatisk utløper senere, der du har tillatelse til å få tilgang til produktet via abonnementsområdet;

Vilkår

Betyr e-handelsvilkårene som er angitt i dette dokumentet sammen med våre vilkår for bruk av nettstedet, personvern- og informasjonskapselpolitikk;

Du eller Din

Betyr personen som registrerer seg hos oss for en konto. Med mindre sammenhengen ellers krever, skal ord i entall inkludere flertall, og de i flertall skal inkludere entall. En referanse til et selskap skal omfatte ethvert selskap, selskap eller annet juridisk enhet, uansett hvor og hvordan det er inkorporert eller etablert. En referanse til skriftlig eller skriftlig inkluderer e-post. Enhver setning innledet med ordene inkludert, inkluderer, spesielt eller for eksempel, eller en lignende frase, skal tolkes som illustrerende og skal ikke begrense generellheten til de relaterte generelle ordene.

Bruk av nettstedet vårt

Bruken av nettstedet vårt er regulert av våre vilkår for bruk av nettstedet, personvernpolicy og informasjonskapselpolicy. Ta deg tid til å lese disse, da de inneholder viktige vilkår som gjelder for deg.

Hvor et produkt er tilgjengelig for tilgang eller nedlasting fra Nettstedet, er dette vårt opphavsrettsbeskyttede verk. Du kan bare bruke slike produkter i samsvar med disse vilkårene. Alle slike produkter er tilgjengelige for tilgang eller nedlasting kun for din personlige bruk på en ikke-kommersiell måte, med mindre annet er avtalt skriftlig av oss. Enhver reproduksjon eller distribusjon av et produkt som ikke er i samsvar med disse vilkårene, er uttrykkelig forbudt og kan medføre alvorlige sivile og strafferettslige straffer.

Hvordan vi bruker dine personlige data

Fremgangsmåten som kreves for å opprette kontrakten mellom deg og oss, er som følger: Opprettelse av kontoen din: Du fullfører 'registreringsskjemaet' på Nettstedet og registrerer dine personlige data hos oss ved å fylle ut skjemaet. Før kontoen din aktiveres, blir du bedt om å godta vilkårene. Når du har godkjent vilkårene ved å klikke i avmerkingsboksen, kan du aktivere kontoen din. Ved å aktivere kontoen din, samtykker du uforbeholdent i å være bundet av disse vilkårene. Hensikten med kontoen er å gi deg muligheten til å ta en informert beslutning om å kjøpe et produkt.

Kjøp av abonnement: Du logger inn på kontoen din ved hjelp av innloggingsdetaljene for kontoen din, velger ønsket produkt(er) via abonnementskjøpsportalen og registrerer dine personlige betalingsdetaljer hos PayPal (den 'Betalingsprosessen'). Ved slutten av betalingsprosessen vil vi bekrefte at kontoen din vil bli eller har blitt gitt tilgang til abonnementsområdet ved å sende deg en bekreftelses-e-post i samsvar med punkt 6.1(b)(ii) nedenfor. Alle kjøp av produkter gjøres i henhold til våre vilkår.

 • Vi kan sende deg en e-post for å si at vi ikke godtar bestillingen din for et abonnement. Dette er vanligvis av følgende grunner:
 • Produktene er ikke tilgjengelige;
 • Vi kan ikke få autorisasjon for betalingen din;
 • Du har ikke tillatelse til å kjøpe produktet; eller
 • Det har vært en feil fra vår side angående prisingen eller beskrivelsen av produktet.
 • Vi vil bare godta bestillingen din for et abonnement når du har klikket i avmerkingsboksen ved siden av vilkårene på registreringssiden. På dette tidspunktet vil kontoen din bli oppdatert og gitt tilgang til abonnementsområdet innen 48 timer og for varigheten av abonnementsperioden, og en rettslig bindende kontrakt vil oppstå mellom deg og oss ('Kontrakten').

Abonnementsperioden og abonnementsavgiftene

 • Produktet kan kjøpes ved abonnement, som aktiverer kontoen din med tilgang til abonnementsområdet der produktet kan fås tilgang til i abonnementsperioden.

Abonnementsavgiftene betales på forhånd og kan ikke kanselleres eller refunderes etter at tjenestene er startet i samsvar med punkt 6.1(b)(iii). Når kontrakten er inngått, forblir abonnementsavgiftene forfalt og betales uavhengig av i hvilken grad du bruker tjenestene.

Avslutning av kontrakten

Hvis kontrakten avsluttes, påvirker det ikke vår rett til å motta penger som du skylder oss i henhold til e-handelsvilkårene.

Begrensning av vårt ansvar:

Hvis du er en bedrift, leverer vi bare tjenestene for intern bruk i din virksomhet, og du samtykker i å ikke bruke noe produkt til videresalg eller andre kommersielle formål (inkludert intern bruk i virksomheten uten forutgående skriftlig godkjenning fra oss).

Ingenting i disse vilkårene skal begrense eller ekskludere vårt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 • svindel eller bedragerisk fremstilling; eller
 • noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til loven.

Vi vil under ingen omstendigheter være ansvarlige overfor deg i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet eller brudd på lovpålagte plikter), misrepresentasjon (enten uskyldig eller uaktsom), restitusjon eller på annen måte for tap av fortjeneste, tap av virksomhet, svekkelse av goodwill eller lignende tap, eller ren økonomisk tap, eller for noe indirekte eller følgeskade, kostnader, skader, avgifter eller utgifter som oppstår på noen måte.

Vårt samlede ansvar overfor deg med hensyn til alle andre tap som oppstår i henhold til eller i forbindelse med kontrakten eller tjenestene, enten i kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, skal under ingen omstendigheter overstige abonnementsavgiftene betalt av deg i de tolv månedene før datoen for hendelsen som førte til tapet, skaden eller kravet.

Bortsett fra det som uttrykkelig er angitt i disse e-handelsvilkårene, gir vi ingen representasjoner, garantier eller forsikringer med hensyn til produktene eller tjenestene. Enhver representasjon, betingelse eller garanti som kan være underforstått eller innarbeidet i disse e-handelsvilkårene ved lov, sedvane eller på annen måte, er utelukket i den grad loven tillater det. Spesielt vil vi ikke være ansvarlige for å sikre at produktene er egnet for dine formål.

Hvis vi ikke overholder disse e-handelsvilkårene, er vi ansvarlige for tap eller skade du kan lide som er en rimelig forutsigbar konsekvens av vår overtredelse av disse e-handelsvilkårene eller vår uaktsomhet, men vi er ikke ansvarlige for tap eller skade som ikke er forutsigbar. Tap eller skade er forutsigbar hvis de var en åpenbar konsekvens av vår overtredelse eller hvis de ble vurdert av deg og oss på tidspunktet da vi inngikk kontrakten. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tap som oppstår som en bivirkning av hovedtapet eller skaden og som ikke er forutsigbar for deg og oss (for eksempel tap av fortjeneste, tap av virksomhet, forretningsavbrudd eller tap av muligheter).

Vi utelukker eller begrenser på ingen måte vårt ansvar for:

 • død eller personskade forårsaket av vår uaktsomhet;
 • svindel eller bedragerisk fremstilling;
 • enhver overtredelse av vilkårene som er underforstått i loven om levering av varer og tjenester fra 1982;
 • defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987; eller
 • noe annet ansvar som ikke kan utelukkes eller begrenses i henhold til loven.

Hendelser utenfor vår kontroll

Vi vil ikke være ansvarlige eller ansvarlige for noen manglende oppfyllelse eller forsinkelse i oppfyllelsen av noen av våre forpliktelser i henhold til vilkårene, som skyldes en hendelse utenfor vår kontroll.

Hvis en hendelse utenfor vår kontroll finner sted som påvirker oppfyllelsen av våre forpliktelser i henhold til vilkårene, vil vi kontakte deg per e-post så snart som mulig for å varsle deg; og våre forpliktelser i henhold til kontrakten vil bli suspendert, og tiden for oppfyllelse av våre forpliktelser vil bli forlenget for varigheten av hendelsen utenfor vår kontroll.

Andre viktige vilkår

Overføring fra oss: Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene. Vi vil alltid varsle deg per e-post eller ved å legge ut en melding på Nettstedet hvis dette skjer. Bruken av dine personlige data er beskrevet i vår personvernpolicy.

Overføring fra deg: Du kan ikke overføre dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en annen person med mindre vi er enige om det skriftlig.

Rettigheter for tredjeparter: Kontrakten er mellom deg og oss. Ingen annen person har rettigheter til å håndheve noen av vilkårene, enten i henhold til loven om kontrakter (rettigheter for tredjeparter) fra 1999 eller på annen måte.

Delbarhet: Hver av avsnittene i disse e-handelsvilkårene fungerer separat. Hvis en domstol eller annen relevant myndighet avgjør at noen av dem er ulovlige eller ikke kan håndheves, vil de gjenværende avsnittene være fullt ut gyldige og effektive.

Ingen frafall: Hvis vi ikke insisterer på at du oppfyller noen av dine forpliktelser i henhold til vilkårene, eller hvis vi ikke håndhever våre rettigheter mot deg, eller hvis vi utsetter dette, betyr ikke det at vi har frafalt våre rettigheter mot deg, og betyr ikke at du ikke må oppfylle disse forpliktelsene. Hvis vi frafaller et mislighold fra deg, vil vi bare gjøre det skriftlig, og det betyr ikke at vi automatisk vil frafalle noe senere mislighold fra deg.

Jurisdiksjon (Forbruker): Hvis du er en forbruker, skal vilkårene være underlagt engelsk lov. Dette betyr at en kontrakt for et abonnement for å få tilgang til produkter gjennom Nettstedet og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med det, vil være underlagt engelsk lov. Du og vi samtykker begge i at domstolene i England og Wales vil ha ikke-eksklusiv jurisdiksjon. Hvis du imidlertid er bosatt i Nord-Irland, kan du også bringe søksmål i Nord-Irland, og hvis du er bosatt i Skottland, kan du også bringe søksmål i Skottland.

Jurisdiksjon (Næringsdrivende): Hvis du er en næringsdrivende, er vilkårene underlagt engelsk lov. Dette betyr at en kontrakt og enhver tvist eller krav som oppstår i forbindelse med den eller dens emne eller dannelse (inkludert kontraktlige tvister eller krav som ikke er kontraktlige), vil være underlagt engelsk lov. Vi samtykker begge til den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

Refusjonspolicy

30-dagers pengene-tilbake-garanti og refusjonspolicy

Testene vi tilbyr er for å øve og simulere de faktiske eksamenene du vil møte. De er ikke ment å være de samme som de faktiske testene, og bryter ikke med noen opphavsrettslov. Vårt mål er å gi deg eksponering for flere tester og hjelpe deg med å lære ferdigheter som du kan bruke uansett hvilke tester du møter. Vilkårene og betingelsene for vår 30-dagers pengene-tilbake-garanti gjelder bare for individuelle betalende kunder. For å kreve refusjon, må du sende en refusjonsforespørsel innen 30 dager etter at du har kjøpt pakken.

Vennligst husk at som en selger av en nettbasert plattform er vi utsatt for høye nivåer av misbruk. Vi er glade for å gi refusjoner som oppfyller følgende krav, men kan ikke gi dem under alle omstendigheter. Forhåpentligvis forstår du at vi alltid vil prøve å handle rettferdig for å sikre at du er fornøyd med tjenesten din og at vi er i stand til å fortsette å betjene deg.

Refusjoner vil bli gitt i følgende tilfeller:

 • Pakken ble ikke brukt i det hele tatt. Dette betyr at ingen tester ble tatt og du logget aldri inn.
 • Det var en teknisk feil på vår side som hindret deg i å få tilgang til kontoen din. Hvis vi løser dette innen 48 timer, vil ikke dette tilfellet være gyldig for refusjon.
 • Det var en betydelig avvik mellom våre tester og virkelige arbeidsgivertester. Hvis avvikene var betydelige, vil det bli gitt full refusjon. Hvis det var avvik, men de ble ikke ansett som betydelige, vil det bli gitt en delvis refusjon på 25% - 50%. Betydningen vil bli vurdert ut fra informasjonen du gir i refusjonsforespørselen din.

For å beskytte oss mot svindel, er vi ikke forpliktet til å gi refusjoner for grunner som ligger utenfor dette, for eksempel:

 • Du liker ikke plattformen
 • Du bestod ikke testene dine
 • Du synes spørsmålene er for vanskelige/lette
 • Du meldte deg på ved et uhell