Algemene Voorwaarden | Law Tests

Gebruiksvoorwaarden van de website

Inleiding

Deze gebruiksvoorwaarden leggen uit hoe u deze website (de 'Site') kunt gebruiken. Verwijzingen in deze voorwaarden naar de Site omvatten de volgende websites:

https://www.lawtests.com en alle bijbehorende webpagina's.

Lees deze voorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site gebruikt. Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van deze Site, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze voorwaarden en condities en eventuele documenten waarnaar erin wordt verwezen. Als u het niet eens bent met of geen van deze voorwaarden en condities accepteert, dient u het gebruik van de Site onmiddellijk te staken. Als u vragen heeft over de Site, neem dan contact met ons op via: http://www.lawtests.com/contact/.

Definities en interpretatie

Capaciteitstest

Betekent elke numerieke redenering, verbale redenering, diagrammatische redenering, situationele beoordeling of andere capaciteitstest of product dat van tijd tot tijd beschikbaar is op de Site;

Inhoud

Betekent elke tekst, afbeelding, video, audio of andere multimedia-inhoud, software of andere informatie of materiaal dat aanwezig is op of toegankelijk is vanaf de Site;

Wij, Ons of Onze

Betekent Law Tests Limited, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsregistratienummer 07878987, waarvan het geregistreerde kantoor is gevestigd aan 1 Lindsey Street, Londen, EC1A 9HP;

U of Uw

Betekent de persoon die toegang heeft tot of gebruik maakt van de Site, de Inhoud ervan of een Capaciteitstest; en

Virus

Betekent zonder beperking enige schadelijke code, trojans, wormen en virussen, slot, autorisatiesleutel of vergelijkbaar apparaat dat de werking van de Site verstoort of kan verstoren.

Interpretatie

Tenzij de context anders vereist, omvat woorden in het enkelvoud meervoud en woorden in het meervoud omvatten het enkelvoud; en

Elke zin die wordt geïntroduceerd door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of een soortgelijke zin, wordt uitgelegd als illustratief en beperkt de algemeenheid van de gerelateerde algemene woorden niet.

Beperkingen op het gebruik

De Site is alleen bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Als voorwaarde voor het gebruik van de Site gaat u ermee akkoord:

 • de Site niet te gebruiken voor enig doel dat onwettig is volgens enige toepasselijke wet, of verboden door deze Voorwaarden.
 • niemand te belasteren of te kleineren of opmerkingen te maken op een obscene, denigrerende of beledigende manier, of anderszins de Site of de

Inhoud op een manier te gebruiken die ons of een derde in diskrediet brengt of ons aansprakelijk maakt jegens een derde;

 • de Site niet te reverse-engineeren, decompileren, kopiëren, wijzigen, distribueren, verzenden, in licentie geven, sublicentiëren, weergeven, herzien, uitvoeren, overdragen, verkopen of op enige andere manier beschikbaar stellen aan een derde of anderszins publiceren, deep-link, afgeleide werken maken van de Site of de Inhoud ervan exploiteren, behalve zoals toegestaan door ons onder deze Voorwaarden of zoals uitdrukkelijk bepaald onder de toepasselijke wet;
 • de Site niet te gebruiken om virussen te verspreiden;
 • niet te beweren of te suggereren dat wij een andere onderneming, product of dienst goedkeuren, tenzij wij hier apart schriftelijk mee hebben ingestemd; en
 • dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle kosten en uitgaven die u kunt maken in verband met het gebruik van de Site en dat u als enige verantwoordelijk bent voor het vertrouwelijk houden van uw wachtwoord en andere accountgegevens.

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de Site te voorkomen of op te schorten als u niet voldoet aan een deel van deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet.

Eigendom, gebruik en intellectuele eigendomsrechten

Deze Site en alle intellectuele eigendomsrechten op de Site (inclusief, maar niet beperkt tot, alle inhoud) zijn eigendom van ons. Wij behouden al onze intellectuele eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, alle auteursrechten, handelsmerken, domeinnamen, ontwerprechten, databaserechten, octrooien en alle andere intellectuele eigendomsrechten van welke aard dan ook), geregistreerd of ongeregistreerd, waar ook ter wereld.

Niets in deze Voorwaarden verleent u enige rechten op de Site anders dan nodig is om u in staat te stellen toegang te krijgen tot de Site. U stemt ermee in om geen intellectuele eigendomsaanduidingen op de Site aan te passen, te omzeilen of te verwijderen en met name geen digitale rechten of andere beveiligingstechnologie ingebed of opgenomen in enige Site-inhoud aan te passen of te verwijderen.

Nauwkeurigheid van informatie en beschikbaarheid van de Site

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige en up-to-date informatie op de Site op te nemen, verklaren, garanderen of beloven wij (hetzij uitdrukkelijk of impliciet) niet dat enige inhoud beschikbaar, nauwkeurig, volledig en up-to-date is, vrij van bugs, fouten of weglatingen, of geschikt is voor een bepaald doel. U vertrouwt op de informatie op deze Site op eigen risico en wij kunnen de werking van de Site op elk moment naar eigen goeddunken opschorten of beëindigen. Niets in deze Voorwaarden zal van invloed zijn op enige verplichte wettelijke vereiste of uw wettelijke rechten. Inhoud op de Site wordt uitsluitend verstrekt voor algemene informatieve doeleinden en om u te informeren over ons en onze producten en nieuws, functies, diensten en andere websites die mogelijk interessant zijn. Het vormt geen technisch, financieel of juridisch advies of enig ander type advies en mag niet worden vertrouwd voor welk doel dan ook.

Hoewel wij commercieel redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de Site beschikbaar is, verklaren, garanderen of garanderen wij op geen enkele manier de voortdurende beschikbaarheid van de Site te allen tijde of ononderbroken gebruik van de Site door u.

Hyperlinks en sites van derden

De Site kan hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden bevatten, anders dan de Site. Dergelijke hyperlinks of verwijzingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Wij hebben geen controle over websites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige inhoud, materiaal of informatie die daarin is opgenomen. De weergave van een hyperlink en verwijzing naar een website van een derde vormt geen goedkeuring van de website, producten of diensten van een dergelijke derde partij. Uw gebruik van een website van een derde kan onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden van die website van een derde.

Garanties en beperking van aansprakelijkheid

U stemt ermee in dat u de Site gebruikt op basis van 'zoals beschikbaar'. Zoals hierboven vermeld, geven wij, behalve zoals anders uitdrukkelijk vereist door de toepasselijke wet, geen verklaringen, garanties, voorwaarden of andere voorwaarden (hetzij uitdrukkelijk of impliciet) met betrekking tot de verstrekking van de Site, inclusief, maar niet beperkt tot, volledigheid, nauwkeurigheid en actualiteit, of enige inhoud op de Site, of met betrekking tot de bevredigende kwaliteit, of geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wet, sluiten wij alle aansprakelijkheid (hetzij voortvloeiend uit contract, onrechtmatige daad, schending van wettelijke verplichtingen of anderszins) uit die wij anderszins jegens u zouden kunnen hebben als gevolg van enige fout of onjuistheid in enige inhoud, de onbeschikbaarheid van de Site om welke reden dan ook, enige verklaring of mededeling op de Site.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die wij veroorzaken en die redelijkerwijs niet te voorzien was toen u de Site begon te gebruiken, bijvoorbeeld als u inkomsten, salaris, winst of reputatie verliest als gevolg van uw gebruik van de Site en/of de handelingen of nalatigheden van een derde partij zoals andere gebruikers van de Site of enig ander indirect of gevolgschade die u kunt oplopen in verband met de Site en de inhoud ervan.

Onder geen enkele omstandigheid zal onze totale aansprakelijkheid jegens u voor alle vorderingen die voortvloeien uit uw gebruik van de Site (inclusief het downloaden of gebruik van enige inhoud) de bedragen overschrijden die door u aan ons zijn betaald met betrekking tot uw gebruik van de Site of de inhoud ervan

Onverminderd enige andere bepaling in deze voorwaarden en condities, sluiten wij onze aansprakelijkheid niet uit of beperken wij deze niet voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, voor fraude of enige frauduleuze voorstelling van zaken door ons op de Site of voor enige andere wettelijke rechten die niet kunnen worden uitgesloten.

Algemeen

Deze Voorwaarden zijn gedateerd 10 september 2013. Geen wijzigingen in deze Voorwaarden zijn geldig of hebben enig effect tenzij door ons schriftelijk overeengekomen. Wij behouden ons het recht voor om deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door gebruik te blijven maken van de Site na dergelijke wijzigingen, stemt u in met eventuele door ons aangebrachte wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Tenzij anders uitdrukkelijk vermeld in deze Voorwaarden, moeten alle kennisgevingen van u aan ons per e-mail worden verzonden naar onze contactadressen in clausule 1.1 en alle kennisgevingen van ons aan u worden weergegeven op onze website van tijd tot tijd.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enige schending van deze Voorwaarden als gevolg van een gebeurtenis of omstandigheid buiten onze redelijke controle, waaronder, maar niet beperkt tot, stakingen, lock-outs en andere industriële geschillen, storing van systemen of netwerktoegang, overstroming, brand, explosie of ongeval.

Indien een deel van deze Voorwaarden niet afdwingbaar wordt (inclusief enige bepaling waarin wij onze aansprakelijkheid jegens u uitsluiten of beperken), heeft de afdwingbaarheid van elk ander deel van deze Voorwaarden geen invloed. Als wij ervoor kiezen om enig recht dat wij tegen u hebben niet af te dwingen op enig moment, betekent dit niet dat wij afzien van ons recht om dat recht later uit te oefenen of af te dwingen.

Behalve voor onze dochterondernemingen, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers, heeft een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst geen recht op handhaving van enige bepaling van deze overeenkomst op grond van de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 van het Verenigd Koninkrijk.

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van de Site en vervangen elke verklaring, mededeling of andere communicatie (hetzij schriftelijk of anderszins) die door u of ons is gedaan en die hierin niet is opgenomen. Behoudens fraude of frauduleuze voorstelling van zaken zijn wij niet aansprakelijk voor enige dergelijke onjuiste of misleidende verklaring.

U mag geen rechten en verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden overdragen, in sublicentie geven of anderszins overdragen aan een andere persoon.

Deze Voorwaarden en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of verband houdt met deze of de inhoud ervan of de totstandkoming ervan worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Engeland en Wales.

Onze e-commerce voorwaarden

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u zich aanmeldt voor een Account of een Abonnement op een van onze Producten. Houd er rekening mee dat door u aan te melden voor een Account of vervolgens voor een Abonnement u instemt met de Voorwaarden.

U moet een kopie van de Voorwaarden afdrukken of opslaan op uw computer voor toekomstige referentie. Wij behouden ons het recht voor om de Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Onze nieuwe voorwaarden worden weergegeven op de Site en door gebruik te blijven maken van de Site na dergelijke wijzigingen, stemt u in met eventuele door ons aangebrachte wijzigingen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen te verifiëren.

Wanneer u Services bij ons koopt onder deze Voorwaarden, heeft u bepaalde wettelijke rechten, waaronder dat de services worden uitgevoerd met de vereiste vaardigheid en zorgvuldigheid. Niets in deze Voorwaarden heeft invloed op uw wettelijke rechten. Meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u krijgen bij uw lokale Citizens' Advice Bureau (www.citizensadvice.org.uk) of Trading Standards Office (https://www.gov.uk/find-local-trading-standards-office).

Inleiding

Deze e-commerce voorwaarden leggen uit hoe u zich kunt registreren voor een Account en een Abonnement kunt kopen. Door een Abonnement te kopen geven wij u toegang tot het Abonnementsgebied en het relevante Product op de Site. Voordat uw Account wordt geactiveerd, wordt u gevraagd akkoord te gaan met deze Voorwaarden. Door uw Account te activeren, stemt u onherroepelijk in met deze Voorwaarden. Als u vragen heeft over een van onze Voorwaarden, neem dan contact met ons op via de gegevens zoals vermeld in clausule 2.2 hieronder.

Onze Voorwaarden zijn alleen beschikbaar in het Engels. Geen andere talen zijn van toepassing.

Definities

In deze e-commerce voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenissen:

Account

Het gebruikersaccount dat toegankelijk is via het Account Login-portaal waarmee u toegang krijgt tot gratis voorbeelden en demonstraties van het Product en tot het Abonnementsaankoopportaal op de Site;

Account Login

Betekent de persoonlijke inloggegevens die u nodig heeft om toegang te krijgen tot het Account zoals uiteengezet in clausule 6.1(a);

Aanvullende Voorwaarden

Heeft de betekenis zoals beschreven in clausule 6.2;

Bevestigingsmail

Heeft de betekenis zoals beschreven in clausule 6.1(B)(ii);

Contract

Heeft de betekenis zoals beschreven in clausule 6.1(B)(ii);

Gebeurtenis Buiten Onze Controle

Betekent elke handeling of gebeurtenis die buiten onze redelijke controle valt, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, uitsluiting of andere industriële actie door derden, burgerlijke onrust, rellen, invasie, terroristische aanslag of dreiging van terroristische aanslag, oorlog (al dan niet verklaard) of dreiging of voorbereiding op oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, verzakking, epidemie of andere natuurramp, of storing van openbare of particuliere telecommunicatienetwerken.

Abonnementsgebied

Betekent het beperkte gebied van de Site dat toegankelijk is via het Account na aankoop van een Abonnement waar u toegang heeft tot het Product gedurende de Abonnementsperiode;

Product

Betekent (i) het Volledige Pakket, (ii) het Numerieke Redeneringspakket, (iii) het Verbale Redeneringspakket, (iv) het Diagrammatische Redeneringspakket, (v) het Situationele Beoordelingspakket of (vi) elk ander beschikbaar pakket zoals vermeld op de Site van tijd tot tijd, inclusief eventuele demonstratie- of voorbeeldtests;

Diensten

Betekent onze diensten waarmee u toegang krijgt tot het Abonnementsgebied en tot het Product;

Abonnement

Betekent onze diensten waarmee u toegang krijgt tot het Product gedurende de Abonnementsperiode via het Abonnementsgebied.

Abonnementskosten

Betekent onze kosten voor een Abonnement op een Product zoals aangegeven op de Site en onderhevig aan wijziging op elk moment voorafgaand aan uw ontvangst van onze Bevestigingsmail;

Abonnementsperiode

Betekent de abonnementsperiode die ingaat op de datum waarop u onze Bevestigingsmail ontvangt en automatisch afloopt op een later tijdstip waarop u toegang heeft tot het Product via het Abonnementsgebied;

Voorwaarden

Betekent de e-commerce voorwaarden zoals uiteengezet in dit document, samen met onze Gebruiksvoorwaarden voor de website, Privacy- en Cookiebeleid;

U of Uw

Betekent de persoon die zich bij ons registreert voor een Account. Tenzij de context anders vereist, omvat woorden in het enkelvoud het meervoud en in het meervoud het enkelvoud.

Een verwijzing naar een bedrijf omvat elk bedrijf, elke rechtspersoon of andere rechtspersoon, waar dan ook en hoe dan ook opgericht of gevestigd.

Een verwijzing naar schrijven of geschreven omvat e-mail.

Elke zin die wordt geïntroduceerd door de woorden inclusief, omvat, in het bijzonder of bijvoorbeeld, of een soortgelijke zin, wordt uitgelegd als illustratief en beperkt de algemeenheid van de gerelateerde algemene woorden niet.

Gebruik van onze Site

Uw gebruik van onze Site is onderworpen aan onze Gebruiksvoorwaarden voor de website, ons Privacybeleid en ons Cookiebeleid. Neem de tijd om deze te lezen, omdat ze belangrijke voorwaarden bevatten die op u van toepassing zijn.

Indien een Product beschikbaar wordt gesteld voor toegang of downloaden vanaf de Site, betreft dit ons auteursrechtelijk beschermd werk. U mag dergelijke Producten alleen gebruiken in overeenstemming met deze Voorwaarden. Alle dergelijke Producten worden uitsluitend beschikbaar gesteld voor toegang of downloaden voor uw persoonlijk gebruik op niet-commerciële wijze, tenzij anders door ons schriftelijk is overeengekomen. Elke reproductie of herverdeling van een Product die niet in overeenstemming is met deze Voorwaarden is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot ernstige civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken

De stappen die nodig zijn om het Contract tussen u en ons tot stand te brengen, zijn als volgt: Het opzetten van uw Account: U vult het 'aanmeldformulier' in op de Site en registreert uw persoonlijke gegevens bij ons door deze in te voeren in het e-formulier. Voordat uw Account wordt geactiveerd, wordt u gevraagd akkoord te gaan met de Voorwaarden. Zodra u akkoord bent gegaan met de Voorwaarden door in het selectievakje te klikken, kunt u uw account activeren. Door uw Account te activeren, stemt u onherroepelijk in met deze Voorwaarden. Het is de bedoeling dat het Account u in staat stelt een weloverwogen beslissing te nemen over de aankoop van een Product.

Aankoop van een Abonnement: U meldt zich aan bij uw Account met behulp van uw Account Login, selecteert uw gewenste Product(en) via het Abonnementsaankoopportaal en registreert uw persoonlijke betalingsgegevens bij PayPal (het 'Betalingsproces'). Aan het einde van het Betalingsproces bevestigen wij dat uw Account toegang zal krijgen tot het Abonnementsgebied door u een betalingsbevestiging te sturen in overeenstemming met clausule 6.1(b)(ii) hieronder. Alle aankopen van Producten worden gedaan onder onze Voorwaarden.

 • We kunnen u een e-mail sturen om u te laten weten dat we uw bestelling voor een Abonnement niet accepteren. Dit is meestal om de volgende redenen:
 • De Producten zijn niet beschikbaar;
 • We kunnen uw betaling niet autoriseren;
 • U bent niet gemachtigd om het Product te kopen; of
 • Er is een fout opgetreden door ons met betrekking tot de prijsstelling of beschrijving van het Product.
 • We accepteren uw bestelling voor een Abonnement alleen wanneer u het selectievakje naast de Voorwaarden op de registratiepagina heeft aangeklikt. Op dat moment wordt uw Account bijgewerkt en krijgt het binnen 48 uur en gedurende de Abonnementsperiode toegang tot het Abonnementsgebied en komt er een bindende overeenkomst tot stand tussen u en ons (het 'Contract').

De Abonnementsperiode en Abonnementskosten

 • Het Product kan worden gekocht via een Abonnement, waarmee uw Account toegang krijgt tot het Abonnementsgebied waar het Product gedurende de Abonnementsperiode kan worden gebruikt.

Abonnementskosten worden vooraf betaald en kunnen niet worden geannuleerd of terugbetaald na de aanvang van de Diensten in overeenstemming met clausule 6.1(b)(iii). Zodra het Contract tot stand is gekomen, blijven de Abonnementskosten verschuldigd en betaalbaar, ongeacht de mate waarin u gebruik maakt van de Diensten.

Einde van het Contract

Als het Contract wordt beëindigd, heeft dit geen invloed op ons recht om geld te ontvangen dat u ons verschuldigd bent op grond van de e-commerce voorwaarden.

Beperking van onze aansprakelijkheid:

Als u een bedrijf bent, leveren wij de Diensten alleen voor intern gebruik door uw bedrijf, en u stemt ermee in geen enkel Product te gebruiken voor wederverkoop of enig ander commercieel doel (inclusief intern zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van ons).

Niets in deze Voorwaarden sluit of beperkt onze aansprakelijkheid uit voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken; of
 • enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk jegens u in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van wettelijke verplichtingen), onrechtmatige daad (al dan niet onschuldig of nalatig), ongerechtvaardigde verrijking of anderszins voor enig verlies van winst, verlies van bedrijf, uitputting van goodwill of soortgelijke verliezen, of pure economische verliezen, of voor enig indirect of gevolgschade, kosten, schade, kosten of uitgaven die op enigerlei wijze voortvloeien.

Onze totale aansprakelijkheid jegens u met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract of de Diensten, hetzij uit contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zal in geen geval de Abonnementskosten overschrijden die u in de twaalf maanden voorafgaand aan de datum van het voorval dat tot het verlies, de schade of de vordering heeft geleid, aan ons heeft betaald.

Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze e-commerce voorwaarden, geven wij geen enkele verklaring, garanties of toezeggingen met betrekking tot de Producten of de Diensten. Elke verklaring, voorwaarde of garantie die impliciet of expliciet in deze e-commerce voorwaarden wordt geïmpliceerd of opgenomen, wordt uitgesloten voor zover maximaal is toegestaan door de wet. Met name zijn wij niet verantwoordelijk voor het waarborgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

Als wij niet voldoen aan deze e-commerce voorwaarden, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u kunt lijden als een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg van onze schending van deze e-commerce voorwaarden of onze nalatigheid, maar wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die niet voorzienbaar is. Verlies of schade is voorzienbaar als ze een voor de hand liggend gevolg zijn van onze schending of als ze door u en ons werden overwogen op het moment dat we het Contract aangingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor indirecte verliezen die optreden als een neveneffect van het belangrijkste verlies of de belangrijkste schade en die niet voorzienbaar zijn door u en ons (zoals winstderving, verlies van bedrijf, onderbreking van het bedrijf of verlies van kansen).

Wij sluiten onze aansprakelijkheid op geen enkele manier uit of beperken deze niet voor:

 • overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid;
 • fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;
 • enige schending van de voorwaarden die zijn geïmpliceerd door de Supply of Goods and Services Act 1982;
 • defecte producten onder de Consumer Protection Act 1987; of
 • enige andere aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.

Gebeurtenissen buiten onze controle

Wij zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van een van onze verplichtingen onder de Voorwaarden, die wordt veroorzaakt door een Gebeurtenis Buiten Onze Controle.

Als er een Gebeurtenis Buiten Onze Controle plaatsvindt die van invloed is op de uitvoering van onze verplichtingen onder de Voorwaarden, dan:

 • nemen wij zo snel mogelijk contact met u op per e-mail om u op de hoogte te stellen; en
 • worden onze verplichtingen onder het Contract opgeschort en wordt de tijd voor de uitvoering van onze verplichtingen verlengd gedurende de duur van de Gebeurtenis Buiten Onze Controle.

Overige belangrijke bepalingen

Overdracht door ons: Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden. Wij zullen u altijd op de hoogte stellen per e-mail of door een kennisgeving op de Site te plaatsen als dit gebeurt. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is uiteengezet in ons Privacybeleid.

Overdracht door u: U mag uw rechten of uw verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden niet overdragen aan een andere persoon, tenzij wij schriftelijk akkoord gaan met een dergelijke overdracht.

Rechten van derden: Het Contract is tussen u en ons. Geen enkele andere persoon heeft enig recht om enige bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen, hetzij op grond van de Contracts (Rights of Third Parties Act) 1999 of anderszins.

Scheiding: Elk van de paragrafen van deze e-commerce voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit beslist dat een van hen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen volledig van kracht.

Geen afstand: Als wij er niet op aandringen dat u een van uw verplichtingen onder de Voorwaarden nakomt, of als wij onze rechten tegen u niet afdwingen, of als wij dit uitstellen, betekent dit niet dat wij afstand hebben gedaan van onze rechten tegen u en betekent dit niet dat u niet aan die verplichtingen hoeft te voldoen. Als wij een inbreuk door u kwijtschelden, doen wij dit alleen schriftelijk, en dat betekent niet automatisch dat wij een latere inbreuk door u zullen kwijtschelden of negeren.

Rechtsgebied (Consument): Als u een consument bent, let dan op dat de Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een Contract voor een Abonnement om toegang te krijgen tot Producten via onze Site en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of in verband daarmee zal worden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. U en wij stemmen beiden ermee in dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusieve jurisdictie hebben. Als u echter inwoner bent van Noord-Ierland, kunt u ook een procedure aanspannen in Noord-Ierland, en als u inwoner bent van Schotland, kunt u ook een procedure aanspannen in Schotland.

Rechtsgebied (Bedrijf): Als u een bedrijf bent, worden de Voorwaarden beheerst door de wetten van Engeland en Wales. Dit betekent dat een Contract en elk geschil of vordering die voortvloeit uit of in verband daarmee of de inhoud ervan of de totstandkoming ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of vorderingen) zal worden beheerst door het Engelse recht. Wij stemmen beide in met de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Engeland en Wales.

Restitutiebeleid

30-dagen geld-terug-garantie en restitutiebeleid

De tests die wij leveren zijn bedoeld om te oefenen en de echte examens na te bootsen die u zult tegenkomen. Ze zijn niet bedoeld om hetzelfde te zijn als de echte tests en schenden geen auteursrechtwetgeving. Het is ons doel om u blootstelling te geven aan meerdere tests en u te helpen vaardigheden te leren die u kunt toepassen op welke test u ook tegenkomt. De voorwaarden en condities van onze 30-dagen geld-terug-garantie zijn alleen van toepassing op individuele betalende klanten. Om een restitutie te krijgen, moet u binnen 30 dagen na aankoop van het pakket een restitutieverzoek indienen.

Onthoud alstublieft dat we als verkoper van een online platform worden blootgesteld aan hoge niveaus van misbruik. We zijn blij om restituties te verstrekken die voldoen aan de volgende vereisten, maar we kunnen ze niet in alle omstandigheden verstrekken. Hopelijk begrijpt u dat we altijd proberen eerlijk te handelen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met uw service en dat we in staat zijn om in bedrijf te blijven om u verder van dienst te zijn.

Restituties worden verstrekt in de volgende gevallen:

 • Het pakket is helemaal niet gebruikt. Dit betekent dat er geen tests zijn afgenomen en u nooit bent ingelogd.
 • Er was een technisch probleem aan onze kant waardoor u geen toegang had tot uw account. Als we dit binnen 48 uur oplossen, is dit geval niet geldig voor een restitutie.
 • Er was een aanzienlijk verschil tussen onze tests en de echte tests van de werkgever. Als de verschillen aanzienlijk waren, wordt een volledige restitutie gegeven. Als er verschillen waren, maar ze werden niet als significant beschouwd, wordt een gedeeltelijke restitutie van 25% - 50% gegeven. Het niveau van significantie wordt beoordeeld op basis van de informatie die u verstrekt in uw restitutieverzoek.

Om onszelf te beschermen tegen frauduleuze activiteiten, zijn wij niet verplicht restituties te verstrekken voor redenen die buiten deze vallen, zoals:

 • U vindt het platform niet leuk
 • U bent niet geslaagd voor uw tests
 • U vindt de vragen te moeilijk / te makkelijk
 • U heeft zich per ongeluk aangemeld